REGULAMIN PORTALU DOITBETTER.PL

SPIS TREŚCI

I. Postanowienia wstępne

II. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie

III. Rejestracja w portalu

IV. Wymagania techniczne

V. Zasady korzystania z portalu

VI. Szczegółowe zasady

VII. Szczegółowe zasady – dodawanie wyzwania

VIII. Prawa i obowiązki administratora oraz użytkowników

IX. Postępowanie reklamacyjne

X. Odpowiedzialność administratora

XI. Prawa autorskie

XII. Zakończenie korzystania z usług

XIII. Odstąpienie od umowy

XIV. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez administratora na rzecz użytkowników portalu a w szczególności :

a) zasady korzystania z portalu;

b) prawa i obowiązki użytkowników i administratora;

c) tryb postępowania reklamacyjnego;

d) zasady ochrony danych osobowych użytkowników portalu;

2. Usługi są świadczone zgodnie z regulaminem, a naruszenie postanowień regulaminu przez użytkownika powodawać będzie skutki wynikające z treści regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

3. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu, która potwierdzana jest zawsze podczas rejestracji w portalu doitbetter.pl.

II. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie

1. Administrator – firma "LILY" Dawid Rosikoń z siedzibą: 28-220 Oleśnica, ul. Staszowska 126, posiadająca NIP 866-170-12-58;

2. Użytkownik – osoba korzystająca z usług oferowanych przez administratora w ramach działania portalu. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która w chwili korzystania z Portalu ma ukończone 18 lat. Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, posiadająca ukończone 13 lat, może być użytkownikiem, za pisemną zgodą wyrażoną przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

3. Portal – portal internetowy doitbetter.pl, umożliwiający świadczenie usług jego użytkownikom, w szczególności dodawanie oraz uczestnictwo w wyzwaniach oraz korzystanie z innych jego funkcji oferowanych w ramach tego portalu przez administratora w sieci Internet;

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu doitbetter.pl;

5. Usługi – usługi świadczone przez administratora na rzecz użytkownika zgodnie z postanowieniami regulaminu, do których w szczególności należą:

a) usługi polegające na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do organizowania wyzwań oraz uczestnictwa w już istniejących;

b) usługi polegające na komunikowaniu się użytkowników poprzez wiadomości prywatne, komentarze oraz inne sposoby jakie administrator udostępnia;

6. Materiały – zdjęcia, filmy wideo, pliki audio, teksty, dane użytkowników i inne treści zamieszczane przez użytkowników oraz dostępne w portalu;

7. Organizator – użytkownik portalu, który za jego pośrednictwem dodaje wyzwanie wypełniając formularz dodawania wyzwania; Organizator nie musi być uczestnikiem wyzwania, a jedynie jego twórcą (jeśli tak zadecyduje i zaznaczy w formularzu dodawania wyzwania);

8. Wyzwanie – konkurs w ramach portalu dodawany przez użytkownika, na który inny użytkownik może dodać odpowiedź na wyzwanie poprzez dodanie odpowiedniego materiału (stając się tym samym uczestnikiem tego wyzwania). Wyzwanie wygrywa uczestnik, który otrzyma najwięcej plusów od uprawnionych do głosowania użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące wyzwania dostępne są na stronie wyzwania w formie regulaminu wyzwania;

9. Czas wyzwania – czas ustalony przez Organizatora, podczas którego użytkownicy mogą przeglądać materiały oraz dodawać odpowiedź na wyzwanie, komentować materiały, głosować oraz wykonywać inne czynności, które umożliwia portal;

10. Opis wyzwania – dodawany przez Organizatora szczegółowy opis, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat tego czego dotyczy wyzwanie i jakie warunki musi spełniać odpowiedź na wyzwanie;

11. Konto – wydzielone miejsce w portalu dla użytkownika, gdzie ma wgląd do swoich danych zamieszczonych w portalu, rankingów, własnych materiałów, materiałów zamieszczanych przez innych użytkowników oraz innych funkcji, które udostępnia administrator;

12. Sponsor – użytkownik, który dodaje nagrodę do wygrania w wybranym przez siebie wyzwaniu;

13. Odpowiedź na wyzwanie – dodanie materiału w wyzwaniu według ustalonych dla niego zasad;

14. Uczestnik – użytkownik, który dodał odpowiedź na wyzwanie;

15. Zwycięzca – uczestnik, który zdobył największą liczbę głosów w wyzwaniu;

16. Nagroda – nagroda rzeczowa lub inna, możliwa do wygrania w wyzwaniu lub dzięki odpowiedniemu miejscu w rankingu, ufundowana przez sponsora;

17. Plusy – głosy, które każdy użytkownik może oddać na materiał; 1 plus = 1 głos; każdy użytkownik może oddać tylko 1 głos na tylko 1 materiał w tym samym wyzwaniu nie będąc jednocześnie autorem tego materiału;

18. Konto premium – konto, które posiadać może każdy użytkownik; posiadanie konta premium wymaga wniesienia specjalnej opłaty; konto premium umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści opisanych na stronach portalu.

19. Moderator – upoważniony przez administratora pracownik portalu, który może moderować treści zawarte w portalu pod względem zgodności z regulaminem;

20. Regulamin Wyzwania – szczegółowy regulamin wyzwania organizowanego przez Organizatora;

21. Regulamin Sponsorów – szczegółowy regulamin dotyczący kwestii związanych z dodawaniem nagród.

III. Rejestracja w portalu

1. Zarejestrować się w portalu doitbetter.pl i korzystać z jego usług mogą tylko użytkownicy.

2. W celu dokonania rejestracji należy podać w formularzu rejestracji niezbędne dane do utworzenia konta w portalu takie jak login, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować regulamin. Następnie należy dokonać jednorazowej aktywacji konta poprzez aktywowanie linku przesłanego na podany adres e-mail. Istnieje również możliwość dokonania rejestracji w portalu poprzez serwis internetowy facebook.com.

3. Aby zalogować się w portalu niezbędne jest aktywowanie konta poprzez podanie loginu i hasła (logowanie) i tym samym uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji w portalu, chyba że któryś z punktów regulaminu mówi inaczej.

4. Użytkownicy mają również możliwość logowania się do portalu za pomocą danych z serwisów zewnętrznych np. facebook. Pierwsze takie logowanie (jeśli nie nastąpiła wcześniejsza rejestracja w portalu doitbetter.pl opisana w poprzednim punkcie 3.3) połączone jest z akceptacją regulaminu. Wykonanie czynności opisanych w tym punkcie traktowane jest jako rejestracja w portalu doitbetter.pl.

5. Do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem dochodzi w momencie aktywacji konta opisanej w punkcie III ust. 2. Umowa ta obowiązuje na zasadach opisanych w regulaminie.

6. Po zarejestrowaniu w portalu użytkownik może uzupełnić swoje dane w ustawieniach konta w zakładce "Ogólne" i w każdej chwili może te dane również usunąć.

IV. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator :

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;

c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail)

d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash.

2. Prawidłowe działanie Portalu gwarantuje korzystanie z przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer. Administrator i Portal internetowy nie gwarantują prawidłowego funkcjonowania Portalu przy wykorzystaniu innych przeglądarek internetowych niż wskazane z zdaniu poprzednim.

3. Do korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki "cookies"). Wyłączenie plików "cookies" uniemożliwia użytkownikowi pełny dostęp do zasobów Portalu.

4. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

V. Zasady korzystania z portalu

1. Podczas korzystania z usług użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, a w szczególności:

a) umieszczać materiałów powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne;

b) umieszczać materiałów o charakterze: pornograficznym, erotycznym, naruszających polskie lub międzynarodowe normy moralne lub prawne;

c) umieszczać materiałów ukazujących przemoc, nienawiść lub obrażających uczucia innych osób;

d) umieszczać materiałów obrazujących lub propagujących dyskryminację ( rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.) lub naruszające dobra osobiste innych ludzi lub administratora;

e) umieszczać materiałów posiadających prawa autorskie bez zgody autora;

f) umieszczać materiałów propagujących zażywanie narkotyków;

2. Każdu użytkownik może mieć tylko jedno konto odnoszące się do jego osoby chyba, że administrator wyrazi pisemną zgodę na posiadanie kilku kont. W przypadku posiadania kilku kont przez użytkownika bez zgody administratora, mogą one zostać usunięte przez administratora bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, po wcześniejszym wezwaniu użytkownika do: udzielenia wyjaśnień i zaprzestania w/w naruszeń.

3. Zakazane jest korzystanie z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym użytkownikom.

4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować lub modyfikować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta po wcześniejszym wezwaniu użytkownika do: udzielenia wyjaśnień i zaprzestania w/w naruszeń.

5. Działania użytkownika polegające na próbie destabilizacji portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

6. Poprzez zarejestrowanie konta użytkownik podczas korzystania z portalu zobowiązuje się do:

a) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych osób;

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników.

7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie materiały, w tym zdjęcia i dane osobowe umieszczane przez niego w portalu nie naruszają jakichkolwiek praw majątkowych czy też niemajątkowych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

8. Użytkownik, umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników.

9. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

10. Administratorem Danych osobowych jest firma "LILY" Dawid Rosikoń z siedzibą: 28-220 Oleśnica, ul. Staszowska 126, posiadająca NIP 866-170-12-58.

11. W portalu gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Za dodatkową zgodą udzieloną przez użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania użytkownikowi oferty handlowej oraz innych informacji marketingowych.

13. Za dodatkową zgodą udzieloną przez użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych dla podmiotów trzecich.

14. Za dodatkową zgodą udzieloną przez użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych.

15. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Użytkownikowi niebędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia.

17. W celu zrealizowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, użytkownik zwraca się z żądaniem do administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres: "LILY" Dawid Rosikoń, ul. Staszowska 126, 28-220 Oleśnica
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres reklamacje@doitbetter.pl.

18. Dane dotyczące użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Administrator w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa udostępnia organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane z serwisu dotyczące użytkownika, w szczególności dane dotyczące czasu i numeru IP logowania, informacje o transakcjach zawieranych w ramach portalu oraz środkach użytkownika.

20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezprawny lub niezgodny z regulaminem sposób korzystania z portalu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

21. Administrator zapewnia użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną na jasne żądanie użytkownika i tylko pod warunkiem racjonalnego uargumentowania tego żądania przez użytkownika.

22. Po rozwiązaniu umowy administrator może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych użytkownika, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora. Ta zgoda może być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny administratora.

VI. Szczegółowe zasady

1. Wyzwania opisane w niniejszym regulaminie są usługami świadczonymi przez administratora za pośrednictwem portalu.

2. Wyzwanie może dodać użytkownik portalu, który przestrzega regulaminu.

3. Zwycięzcami wyzwania zostają Uczestnicy Wyzwania, który/rzy zdobył/li największą ilość głosów użytkowników po upłynięciu czasu wyzwania. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyzwania określa odrębny Regulamin Wyzwania.

4. Uczestnikiem Wyzwania może zostać użytkownik, który spełnia wymogi danego wyzwania oraz warunki opisane w niniejszym regulaminie.

5. W przypadku przerw w dostępie do serwisu, czas wyzwań oraz wydarzeń, który pozostał do końca tych wyzwań zostaje zatrzymany i liczony dalej w momencie przywrócenia pełnej sprawności serwisu.

6. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość zbierania punktów rankingowych. Informacje za co może je zdobywać i w jakiej ilości zamieszczone są na podstronie z rankingami oraz osiągnięciami.

7. W serwisie obowiązuje ranking ze względu na różne kategorie, który ustalany jest na podstawie punktów rankingowych. Punkty rankingowe zdobywa każdy materiał podlegający pod głosowanie użytkowników, który dodany jest zgodnie z regulaminem. Punkty rankingowe stanowią jedynie o statusie użytkownika w portalu. Za odpowiednio zajęte miejsce w wyzwaniu przysługuje odpowiedni przelicznik głosów na punkty rankingowe:

Miejsce

Przelicznik

1

4

2

3

3

2

Pozostałe

1

- gdzie liczba uzbieranych głosów za Materiał Uczestnika mnożona jest przez odpowiedni przelicznik w zależności od miejsca, które zajął w Wyzwaniu;

Wszystkie rankingi wyświetlane są na podstronie portalu o nazwie "Rankingi" oraz w "Profilu użytkownika".

8. Użytkownicy portalu mają możliwość wykupienia konta premium. Użytkownicy portalu, którzy posiadają konto premium mogą czerpać dodatkowe korzyści w ramach portalu jakie udostępnia administrator. Szczegółowe informacje dotyczące konta premium zawarte są w odrębnym Regulaminie Premium , który dostępny jest na stronach Portalu.

VII. Szczegółowe zasady – dodawanie wyzwania

Aby dodać wyzwanie użytkownik musi podać nazwę wyzwania, opis wyzwania, czas wyzwania, kategorie wyzwania. Ponadto użytkownik określa czy sam bierze udział w tym wyzwaniu czy też nie. Jeśli nie uczestniczy w wyzwaniu to jego materiał stanowi jedynie materiał informacyjny np. jak wykonać konkretne wyzwanie i nie bierze on udziału w głosowaniu. Aby dodać materiał do wyzwania użytkownik musi wgrać plik z dysku lub podać adres URL, zaakcektować regulamin. Dodający wyzwanie musi również określić czy inni użytkownicy serwisu (sponsorzy) mogą dodawać nagrody za zwycięztwo w tym wyzwaniu.

VIII. Prawa i obowiązki administratora oraz użytkowników

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, a o terminach ewentualnych przerw (w tym konserwacyjnych) zawiadomi użytkowników na stronie portalu.

2. Administrator po wcześniejszym wezwaniu użytkownika do: udzielenia wyjaśnień i zaprzestania niżej opisanych naruszeń zastrzega sobie prawo do :

a) zablokowania materiałów niedozwolonych opisanych w regulaminie oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub interesami administratora;

b) usunięcia materiałów dodawanych przez użytkowników jeśli są niezgodne z opisem wyzwania, oraz wtedy gdy są niezgodne z regulaminem;

c) zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który łamie zasady regulaminu i zasady prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych portalu, o których zawiadomi użytkowników na stronie portalu.

4. W szczególnych przypadkach niezależnych od działań administratora, a mających wpływ na działanie portalu administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług.

5. Niezarejestrowany użytkownik korzystając z portalu jest uprawniony do:

a) przeglądania serwisu, w tym do przeglądania materiałów zamieszczanych przez użytkowników;

b) wykupowania reklam tekstowych oraz graficznych;

c) udostępnianiać materiały z portalu w innych serwisach internetowych.

6. Zarejestrowany użytkownik korzystając z portalu może:

a) dodawać w serwisie materiały;

b) komentować materiały zamieszczane przez siebie oraz innych użytkowników.

7. Użytkownik korzystając z portalu zobowiązuje się:

a) nie zbierać żadnych danych osobowych innych użytkowników portalu;

b) korzystać z materiałów zamieszczonych w portalu tylko na własny użytek;

c) nie instalować w portalu żadnego oprogramowania;

d) nie umieszczać treści o charakterze bezprawnym w związku z regulaminem i powszechnie stosowanym prawem;

e) nie zmieniać treści dodawanych w portalu przez administratora czy innych użytkowników;

f) nie podejmować działań polegających na omijaniu, blokowaniu oraz podejmowaniu innego rodzaju działań polegających na zakłócaniu funkcjonowania elementów zabezpieczenia portalu;

g) zapewnić, aby wszystkie treści dodawane przez niego w portalu były zgodne z regulaminem;

h) zawiadomić administratora o próbach naruszenia działania serwisu bądź próbach korzystania z jego konta w portalu przez inne osoby;

i) nie zamieszczać w portalu materiałów, które są przedmiotem ochrony własności majątkowych osób trzecich.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie zakłócenia działania portalu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego administratorowi. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość pod adres : reklamacje@doitbetter.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie portalu.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie nadawcy (imię, nazwisko, adres email, login w serwisie),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. Użytkownik, który znalazł krytyczny błąd w portalu zobowiązany jest w trybie natychmiastowym zgłosić go do serwisu poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: kontakt@doitbetter.pl. W przypadku kiedy użytkownik świadomie będzie korzystał z błędu w celu wzbogacenia się, administrator ma możliwość cofnięcia całego progresu konta użytkownika, czasowego zablokowania konta, dożywotniego zablokowania konta lub upomnienia użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o wszystkim za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres mailowy użytkownika podany podczas rejestracji konta w portalu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta - po wcześniejszym wezwaniu użytkownika do usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości.

X. Odpowiedzialność administratora

1. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, administrator nie odpowiada za:

a) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poufności hasła przez użytkownika;

b) treści udostępnione w portalu przez użytkowników i wynikłe z tego tytułu szkody;

c) zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu portalu, utratę danych użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich czy też w wyniku działań administratora;

d) działania użytkowników polegające na niezgodnym z prawem albo regulaminem wykorzystaniu materiałów dostępnych w portalu;

e) usunięcie konta użytkownika lub jakiegokolwiek materiału zamieszczonego przez użytkownika z przyczyn określonych w regulaminie;

f) zastosowanie się przez użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych użytkowników portalu;

g) naruszenie przez użytkowników portalu praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;

h) trwałe zaprzestanie działania portalu lub za zmiany, jakie może wprowadzić w portalu;

i) usunięcie, uszkodzenie lub niezachowanie materiałów umieszczanych przez użytkowników w portalu;

j) szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów;

k) przechowywanie materiałów w portalu;

l) podanie przez użytkowników nieprawdziwych bądź niepełnych informacji przy rejestracji konta.

XI. Prawa autorskie

1. W momencie udostępniania materiału/ów w portalu, użytkownik udziela:

a) administratorowi - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z treści umieszczonych przez użytkownika, powielanie takich treści, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez administratora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania treści;

b) każdemu użytkownikowi portalu - nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego materiałów za pośrednictwem portalu, na korzystanie z materiałów umieszczonych przez użytkownika, powielanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na podstawie utworów zależnych, a także ich wykonywanie bądź wystawienia w ramach portalu;

2. Wszelkie treści zamieszczane przez administratora nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane bez wcześniejszej zgody administratora.

3. Użytkownik upoważnia administratora do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez użytkownika (w szczególności: filmów video, zdjęć, plików audio oraz tekstów), znaków towarów, emblematów, oznaczeń należących do administratora albo podmiotów przez niego wskazanych.

4. Korzystanie przez użytkownika z portalu i zamieszczanie przez niego w portalu określonych materiałów stanowi potwierdzenie, iż użytkownikowi przysługują prawa do umieszczenia takich materiałów oraz jest uprawniony do udzielenia, wskazanych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. W razie braku stosownych praw czy też uprawnień, wszelkie konsekwencje stąd wynikające obciążają użytkownika.

5. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec administratora z tytułu umieszczenia przez użytkownika materiałów w serwisie czy też z tytułu udzielenia przez użytkownika, zgodnie z postanowieniami regulaminu, licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez administratora z udzielonych przez użytkownika praw, użytkownik będzie zobowiązany dopełnić wszelkich czynności aby zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom w tym przedmiocie.

6. Poza materiałami umieszczanymi przez użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w portalu, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są licencjonowane przez administratora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej administratora lub licencjodawców administratora.

XII. Zakończenie korzystania z usług

1. Użytkownik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w regulaminie.

2. Zgłoszenie rozwiązania umowy (o której mowa w punkcie XII ust. 1) może nastąpić w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@doitbetter.pl lub wysłanej poprzez formularz kontaktowy w portalu.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia o usunięciu konta w portalu, konto takie zostanie usunięte jak najszybciej jednak nie wcześniej niż po zakończeniu wyzwań, w których były dodawane materiały lub oddawane głosy w portalu z tego konta.

4. Administrator może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z użytkownikiem w trybie natychwiastowym gdy:

a) użytkownik łamie postanowienia regulaminu, bądź zaakceptowanych przez użytkownika innych regulaminów usług świadczonych przez administatora i związanych z portalem doitbetter.pl;

b) użytkownik posługuje się nieprawdziwymi, nieprawidłowymi, niepełnymi lub nieaktualnymi danymi;

c) użytkownik posługuje się danymi innych osób, po wcześniejszym wezwaniu użytkownika do udzielenia wyjaśnień i zaprzestania w/w naruszeń.

5. W sytuacjach innych niż opisane powyżej w punkcie XII ust. 4 administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy z użytkownikiem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

XIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jak Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy użytkownik zalogował się do portalu i zaczął z niego korzystać lub rozpoczął korzystania portalu w inny sposób lub gdy usługi zostały wykonane na jego rzecz.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej portalu doitbetter.pl i umożliwia osobom z niego korzystającym – użytkownikom, na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego ( np. wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych) w każdej chwili.

2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu w serwisie.

3. Administrator poinformuje użytkowników o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej portalu lub poprzez pocztę elektroniczną, którą użytkownik posługuje się w portalu.

4. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jaką był związany dotychczas z administratorem. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie swojego konta w portalu według punktu XII niniejszego regulaminu.

5. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

……………….. …………..

(miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

NAZWA FIRMY

ul. ……

…- …. ……

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia ……………….. o świadczenie usługi korzystania z Portalu ……………………dostępnegp w domenie ….. .

Podpis konsumenta(-ów)

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej

……………….. …………..

(miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

NAZWA FIRMY

ul. ……

…- …. ……

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej dnia ……………….. o świadczenie usługi korzystania z Portalu doitbetter.pldostępnego w domenie doitbetter.pl.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.
Ukryj tą wiadomość