REGULAMIN WYZWANIA

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu „Stwórz najlepszego mema!” (zwanego dalej „Wyzwaniem”) jest użytkownik portalu „DaveRosicky” (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Wyzwanie trwa od 2016-02-06 13:22 do 2016-02-21 13:22.

3. Administratorem portalu, na stronach którego prowadzone jest Wyzwanie jest firma "LILY" Dawid Rosikoń z siedzibą: 28-220 Oleśnica, ul. Staszowska 126, posiadającą NIP 866-170-12-58 (zwany dalej „Administratorem”).

4. Wyzwanie przeprowadzane jest na stronach portalu doitbetter.pl (zwanego dalej „Portalem”).

5. Wyzwanie jest ogłaszane i emitowane przez cały czas jego trwania na stronach Portalu.

6. Fundatorami nagród w Wyzwaniu są użytkownicy Portalu (zwani dalej „Sponsorami”).

§ 2

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem wyzwania (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Wyzwaniu za zgodą swoich opiekunów prawnych);

b) jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu, na którego stronach przeprowadzane jest Wyzwanie;

c) zaakceptowała niniejszy regulamin Wyzwania (zwany dalej „Regulaminem Wyzwania”) zaznaczając odpowiednie pole przed wysłaniem wypełnionego formularza;

d) dodała materiał wideo, zdjęcie, plik audio lub tekst (zwany dalej „Materiałem”) - w zależności od wymagów ustalanych przez Organizatora;

2. Uczestnikiem wyzwania może być Organizator Wyzwania w przypadku gdy nie jest on jednocześnie Sponsorem nagród w tym wyzwaniu.

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wyzwaniu w dowolnym czasie jego trwania poprzez usunięcie swojego Materiału z Wyzwania.

§ 3

Zasady Wyzwania

1. Zadaniem Uczestników jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie Wyzwania 1/2016-02-06 po kliknięciu przycisku „Odpowiedz na wyzwanie”, a w szczególności przesłanie Materiału, który zgodny jest z opisem Wyzwania (również dostępnym na stronie wyzwania).

2. W jednym wyzwaniu każdy zarejestrowany użytkownik jako odpowiedź na wyzwanie innego użytkownika może dodać:

a) maksymalnie 5 materiałów jeżeli ma aktywne konto premium

b) maksymalnie 2 materiały jeżeli nie ma aktywnego konta premium, ale jego konto jest zweryfikowane (za pomocą telefonu lub poprzez facebook)

c) maksymalnie 1 materiał w pozostałych przypadkach.

3. Materiały można nadsyłać w czasie trwania Wyzwania, którego data zakończenia oraz bieżący czas do zakończenia widoczne są na stronie Wyzwania przez cały czas jego trwania.

4. O tym, które miejsce w Wyzwaniu zajmie Uczestnik decyduje liczba głosów otrzymanych od zarejestrowanych i uprawnionych do głosowania użytkowników portalu doitbetter.pl ( zwanych dalej „Użytkownikami”).

5. Uczestnik nie może oddać głosu na własny Materiał.

6. Użytkownicy mogą głosować na Materiały nadesłane przez Uczestników przez cały czas trwania Wyzwania.

7. Każdy Użytkownik może oddać tylko jeden głos w konkretnym Wyzwaniu.

8. Wyzwanie zostaje zakończone gdy upłynie czas Wyzwania określony przez Organizatora w formularzu dodawania Wyzwania.

9. Po zakończeniu Wyzwania wyłaniani są jego zwycięzcy – Uczestnicy, których materiały zdobyły najwięcej głosów (zwani dalej „Zwycięzcami”).

10. Jeśli więcej niż 1 osoba zdobędzie tę samą liczbę głosów to o kolejności decyduje termin dodania materiału – pierwszeństwo ma materiał dodany jako ostatni.

11. Każdy użytkownik, którego materiał otrzymał głosy otrzymuje również punkty rankingowe (szczegóły przydzielania punktów rankingowych znajdują się w § 4 niniejszego regulaminu).

12. Aby wyzwanie zostało rozstrzygnięte, czyli aby wyłonieni zostali zwycięzcy, w wyzwaniu musi wziąć udział minimum dwóch uczestników oraz przynajmniej 1 materiał musi zdobyć minimum 1 głos od innego użytkownika portalu.

13. Użytkownicy, których materiały nie zdobyły żadnych głosów w wyzwaniu nie wygrywają nagród.

§ 4

Nagrody

1. Aktualnie w tym Wyzwaniu nie ma żadnych nagród.

2. Szczegółowe informacje odnośnie nagród od Sponsorów wyświetlane są na stronie Wyzwania w zakładce „nagrody”. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie trwania Wyzwania sprawdzić jakie nagrody może wygrać za zajęcie odpowiedniego miejsca.

3. Łączna wartość nagród przypisana do poszczególnych miejsc w Wyzwaniu nie może przekroczyć 760zł, chyba że sponsor zobowiąże się do opłacenia podatku od nagrody.

4. Nagrody dodawane są przez Sponsorów w czasie rzeczywistym trwania wyzwania.

5. Nagrodami w Wyzwaniu są punkty rankingowe w Portalu, przydzielane Uczestnikom w następujący sposób:

Miejsce

Przelicznik

1

4

2

3

3

2

Pozostałe

1

- gdzie liczba uzbieranych głosów za Materiał Uczestnika mnożona jest przez odpowiedni przelicznik w zależności od miejsca, które zajął w Wyzwaniu;

6. W przypadku posiadania konta premium punkty rankingowe zdobyte w danym wyzwaniu mnożone są dodatkowo razy 2.

7. Aby punty rankingowe zostały przydzielone z wyższym przelicznikiem, użytkownik musi posiadać konto premium w momencie dodawania materiału.

8. Punkty rankingowe przydzielane są przez Administratora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu Wyzwania.

§ 5

Wydanie nagród od Sponsorów

1. Po zakończeniu Wyzwania wszyscy Uczestnicy, którym przysługują nagrody ufundowane przez sponsorów zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez wiadomość systemową . Niezbędne będzie podanie wówczas wszelkich danych osobowych umożliwiających wydanie nagrody w tym: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer PESEL, oraz jeśli wymagany – oznaczenie właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego.

2. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:

a) niepodania pełnych danych, o których mowa w § 5.1 w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania komunikatu systemowego, o którym mowa w § 5.1 niniejszego regulaminu;

b) gdy Administrator stwierdzi, że zwycięztwo w Wyzwaniu osiągnięte zostało w sposób naruszający Regulamin Portalu lub Regulamin Wyzwania;

3. Sponsor zobowiązuje się do wydania nagrody, którą dodał w wyzwaniu do 14 dni od otrzymania niezbędnych danych do wydania nagrody od Administratora.

4. Wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody ponosi sponsor nagrody.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

7. Wszelkie zażalenia oraz roszczenia do nagród zgłaszane przez Uczestników powinny być bezpośrednio do Administratora poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: reklamacje@doitbetter.pl.

§ 6

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator upoważnia Administratora do podejmowania wszelkich czynności związanych z Wyzwaniem opisanych w § 7 niniejszego regulaminu.

2. Aby dodać Wyzwanie Organizator wypełnia specjalny formularz, którego szczegółowy opis znajduje się w regulaminie Portalu (zwanym dalej „Regulaminem Portalu”) dostępnego na stronach Portalu.

3. Podczas tworzenia Wyzwania za pomocą specjalnego formularza Organizator decyduje czy bierze udział w Wyzwaniu, które organizuje czy też nie. Jeśli bierze udział w Wyzwaniu staje się wówczas jednocześnie jego Uczestnikiem.

4. Organizator Wyzwania, tak jak jego Uczestnicy, musi dodać w nim Materiał.

5. Jeśli Organizator nie bierze udziału w Wyzwaniu to jego Materiał pełni jedynie funkcję infomacyjną np. jak powinno zostać wykonane wyzwanie.

6. W przypadku gdy Organizator jest również Uczestnikiem wyzwania, jego Materiał poddawany jest pod głosowanie ( tak jak Materiały innych Uczestników), może zostać Zwycięzcą Wyzwania oraz wygrywać nagrody fundowane przez Sponsorów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do braku informowania Uczesników o fakcie dodania nagrody przez Sponsora w czasie trwania Wyzwania.

8. Organizator może modyfikować wyzwanie do 1 godziny od jego dodania o ile nie ma w nim jeszcze Uczestników.

9. Organizator ma prawo do usunięcia Wyzwania w każdym momencie jego trwania w przypadku gdy nie ma w nim Uczestników.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj treści zamieszczanych w Wyzwaniu przez Uczestników.

11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na rzecz Uczestnika podczas tworzenia Materiału do Wyzwania.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wydania przysługującej Zwycięzcy nagrody.

13. Pełną odpowiedzialność za wydanie nagrody oraz kwestie prawne, podatkowe i finansowe ponosi Sponsor, który przystaje na takie warunki akceptując regulamin Sponsorów (zwany dalej „Regulaminem Sponsorów) podczas dodawania nagrody.

§ 7

Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kwestie prawne, podatkowe oraz finansowe związane z organizowaniem niniejszego Wyzwania. Umożliwia on jedynie Organizatorowi przeprowadzenie Wyzwania na stronach jego Portalu.

2. Administrator przejmuje obowiązki Organizatora w zakresie administracji danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz poufności i bezpieczeństwa danych Uczestników co uregulowane jest w Regulaminie Portalu.

3. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, a o terminach ewentualnych przerw (w tym konserwacyjnych) zawiadomi Uczestników na stronach Portalu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania Materiałów niedozwolonych opisanych w Regulaminie Portalu oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub interesami Administratora;

b) usunięcia Materiałów dodawanych przez Uczestników jeśli są niezgodne z opisem Wyzwania, oraz wtedy gdy są niezgodne z Regulaminem Wyzwania lub Regulaminem Portalu;

c) zablokowania lub usunięcia nagrody, która nie jest zgodna z regulaminami;

d) zablokowania lub usunięcia konta Uczestnika i Użytkownika, który łamie zasady Regulaminu Wyzwania lub Regulaminu Portalu i zasady prawa;

e) prowadzenia prac konserwacyjnych Portalu, o których zawiadomi Uczestników na stronach Portalu;

5. W szczególnych przypadkach, mających wpływ na działanie Portalu Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług.

6. W przypadku gdy Administrator wstrzyma czasowo działanie Portalu co skutkować będzie brakiem dostępu do Wyzwania, wtedy czas pozostały do zakończenia Wyzwania zostanie zatrzymany i wznowiony z momentem przywrócenia działania Portalu.

7. Administrator ma prawo do podejmowania czynności wobec Użytkowników, Uczestników oraz Sponsorów Wyzwania nie opisanych w niniejszym regulaminie ale opisanych w Regulaminie Portalu, który każdy z ww. musi zaakceptować podczas rejestracji swojego konta w Portalu.

8. Administrator rozstrzyga o tym czy Materiały dodawane przez Uczestników spełniają wymagania Wyzwania od strony merytorycznej tzn. czy ich treść jest zgodna z opisem wyzwania.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania materiałów lub unieważnienia głosów w wyzwaniu bez podania przyczyny w przypadku wykrycia działań mających na celu manipulację głosami.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania materiałów, kont użytkowników lub unieważnienia głosów w wyzwaniu w przypadku wykrycia działań takich jak:

a) kupowanie głosów;

b) przekupywanie innych użytkowników w celu głosowania na swój materiał;

c) notoryczne otrzymywanie głosów na swoje materiały od tych samych użytkowników (ponad 50% głosów);

oraz innych działań, które naruszają ideę uczciwej rywalizacji.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wymagania weryfikacji poprzez numer telefonu wobec wszystkich uczestników wyzwania oraz głosujących w wyzwaniu. W przypadku braku weryfikacji konta poprzez numer telefonu w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail lub wiadomości systemowej w serwisie, materiały/głosy zostaną zablokowane/usunięte.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów na materiały uczestników do 48 godzin od momentu zakończenia wyzwania. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w takim przypadku po zakończeniu weryfikacji.

13. Administrator zobowiązuje się do upominania Sponsorów poprzez komunikaty systemowe o konieczności wydania nagrody. Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatu to konto Sponsora zostaje usunięte z Portalu, a na wyraźne życzenie Uczestnika (poprzez formularz zgłoszeniowy) Administrator przekaże Uczestnikowi niezbędne dane osobowe lub dane firmy, dzięki którym będzie mógł wyegzekwować konsekwencje prawne wobec takiego Sponsora.

§ 8

Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Wyzwania powinny być kierowane do Administratora, który rozstrzyga je w imieniu Organizatora.

2. Reklamacje winny być wysyłane w czasie trwania Wyzwania pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@doitbetter.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Portalu.

3. W przypadku reklamacji dotyczących kwestii związanych z odbiorem nagród termin składania reklamacji wynosi 7 dni od zakończeniu Wyzwania.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Administrator może usunąć Wyzwanie ze stron Portalu w przypadku rażącego naruszenia zasad Wyzwania, Regulaminu Wyzwania lub Regulaminu Portalu przez co najmniej 5% Uczestników.

2. W kwestiach nieuregulowanych przez Regulamin Wyzwania zastosowanie ma Regulamin Portalu. W przypadku gdy kwestie nieuregulowane są również w Regulaminie Portalu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin Wyzwania dostępny jest na stronie Wyzwania pod adresem wyzwanie25,stworz-najlepszego-mema.