REGULAMIN PREMIUM

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Premium) reguluje kwestie związane z zawarciem umowy świadczenia usług konta premium (zwanym dalej „Kontem Premium”) pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Portalu („zwanym dalej „Użytkownikiem”) w ramach działania portalu internetowego doitbetter.pl (zwanego dalej „Portalem”).

1. Administratorem Portalu jest firma "LILY" Dawid Rosikoń z siedzibą: 28-220 Oleśnica, ul. Staszowska 126, posiadająca NIP 866-170-12-58 (zwany dalej „Administratorem”).

2. Zgoda wyrażona na niniejsze warunki oznacza zawarcie umowy o płatne Konto Premium oraz zobowiązanie użytkownika do uiszczenia płatności za uruchomienie (aktywację) Konta Premium.

3. Koszty poniesione w związku z uzyskaniem statusu Konta Premium nie podlegają zwrotowi.

§ 2

Aktywacja Konta Premium

1. Aktywować (wykupić) Konto Premium może wyłącznie użytkownik Portalu, który jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu.

2. Zawarcie umowy Konta Premium następuje w momencie potwierdzenia przrz Portal zamówienia Konta premium na skutek kliknięcia przez Użytkownika zamówienia Konta Premium i wynikającego z tego faktu podjęcia przez Użytkownika zobowiązań płatniczych.

3. Umowa na konto premium zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy o Konto Premium i związana z nim wysokość opłaty na rzecz Administratora zostają wybrane przez Użytkownika w procesie składania zamówienia na Konto Premium według dostępnego, aktualnego cennika usług dostępnego na stronach Portalu w zakładce „Premium”.

4. Po zawarciu umowy o Konto Premium Użytkownik otrzymuje komunikat systemowy w ramach działania Portalu, potwierdzający dane umowne, w szczególności okres trwania umowy i datę jej rozpoczęcia.

5. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Użytkownik ma możliwość wyboru metody dokonania płatności za Konto Premium spośród oferowanych mu w procesie aktywacji Konta Premium.

6. Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o Konto Premium.

7. Użytkownik będzie miał również możliwość aktywowania oraz przedłużenia usług Konta Premium za pomocą innych metod niż wyłącznie przez dokonanie opłaty według cennika.

8. Aktywowanie lub przedłużenie Konta Premium będzie możliwe gdy Użytkownik wygra wyzwanie, w którym nagrodą będzie Konto Premium sponsorowane przez Administratora.

9. Okres aktywności Konta Premium liczony jest z dokładnością od dnia otrzymania potwierdzenia płatności za aktywowanie konta lub od dnia potwierdzenia o spełnieniu przez Użytkownika warunków opisanych w ust.8 powyżej do końca ostatniego dnia określonego przedziału czasowego świadczenia usługi Konta Premium.

§ 3

Korzyści z posiadania Konta Premium

1. Korzyści dla Użytkownika z racji posiadania Konta Premium to:

a) 100% więcej punktów rankingowych zdobytych w wyzwaniach;

b) Możliwość dodania 5 odpowiedzi do wyzwania innego Użytkownika - bez Konta Premium można dodać tylko 1 lub 2 odpowiedzi (2 w przypadku zweryfikowanego konta);

c) Możliwość wstawienia większej liczby wyzwań - można mieć jednocześnie 2 razy więcej aktywnych wyzwań niż bez Konta Premium.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Aby Użytkownik zdobył 100% więcej punktów rankingowych w wyzwaniu, musi on posiadać aktywne Konto Premium przed dodaniem swojego materiału w wyzwaniu. Przykładowo, jeśli Użytkownik wykupi Konto Premium w trakcie wyzwania, w którym uczestniczy to punkty rankingowe jakie zdobędzie za swój materiał będą liczone jak dla zwykłego użytkownika (bez Konta Premium).

2. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy jeśli nie dokonał całego procesu wykupienia Konta Premium a w szczególności nie dokonał należnej opłaty.

3. Po dokonaniu należnej płatności Konto Premium zostaje aktywne, a Użytkownik nie ma możliwości po tym czasie odstąpienia od umowy.

§ 6

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy następuje gdy po upływie czasu, za który Użytkownik opłacił Konto Premium nie dokonał opłaty przedłużenia świadczenia usług.

2. Użytkownik posiadający Konto Premium może w każdej chwili z niego zrezygnować. Użytkownik musi taką prośbę wysłać do Administratora poprzez formularz kontaktowy. Prośba zostanie rozpatrzona do 7 dni roboczych od jej otrzymania.

§ 8

Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług Konta Premium powinny być kierowane do Administratora.

2. Reklamacje winny być wysyłane pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@doitbetter.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Portalu.

3. W przypadku reklamacji dotyczących kwestii związanych ze świadczeniem usług termin składania reklamacji wynosi 14 dni.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych przez Regulamin Premium zastosowanie ma Regulamin Portalu. W przypadku gdy kwestie nieuregulowane są w ww. regulaminach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin Premium dostępny jest na stronach Portalu pod adresem index.php?action=termsOfUse&subaction=premium.